Kränkande särbehandling / utredning

Har det kommit in en anmälan om kränkande särbehandling? Behöver ni hjälp att utreda? Ring mig för en förutsättningslös diskussion: 0708-982771.

Jag har genomgått utbildning i två olika metoder för att utreda anmälningar om kränkande särbehandling; Faktaundersökning, steg 1*, och KAKS** (Konflikter, Aggressivt beteende, Kränkande Särbehandling), där jag även är licensierad. Metoderna har lite olika anslag och kan passa vid olika tillfällen.

Generellt sett föredrar jag att arbeta med KAKS då det är en metod som jag anser bättre tar hänsyn till, och metodmässigt inkluderar, de interaktiva processer som bidragit till att det blivit som det blivit. De grundantaganden om världen som KAKS bygger på stämmer också bättre överens med min egen forskning och de ställningstaganden jag där gör om den här sortens fenomen.

Alla situationer är dock olika så ibland passar det även att genomföra en utredning enligt principerna i Faktaundersökning.

Vi är alltid två

En utredning kräver mycket i såväl tid som tanke. För att kvalitetssäkra arbetet gör jag inte utredningar om kränkande särbehandling ensam utan här samarbetar jag med Monica Hane, Samarbetsdynamik AB eller Ursula Edfast, BUE Konsult. Hur samarbetet ser ut varierar beroende på uppdrag.

Monica Hane har mycket lång erfarenhet av att göra arbetsmiljökartläggningar och utredningar och har bland annat varit den drivande kraften bakom Arbetsmiljöverkets arbete att utveckla nya metoder för att inspektera organisatoriska arbetsmiljörisker.

Ursula Edfast är personalkonsulent och har arbetat med psykosocial arbetsmiljö och rehabilitering sedan 70-talet. Hon har bland annat arbetat på företagshälsovård med både privata och offentliga arbetsgivare som uppdragsgivare. Ursula har de senaste åren arbetat som personalkonsulent på HR-avdelningen i Håbo kommun.


*Faktaundersökning är en norsk modell för utredning av kränkande särbehandling. Utbildningen anordnas i Sverige av Metodicum. Läs mer på deras hemsida >>

** KAKS är utvecklad i Sverige av Anneli Matsson och bygger på över 60 utredningar. Läs mer på hennes hemsida >>.