Diskursiv arbetsmiljö

I augusti 2020 disputerade jag med en doktorsavhandling om organisatorisk arbetsmiljö med titeln: Diskursiv arbetsmiljö. Ett nytt perspektiv på organisatorisk arbetsmiljö

Även om själva begreppet diskurs kanske inte är helt vanligt så är det inte så svårt som det låter. I korthet går det ut på att utgå från de tankefigurer (logik, resonemang, diskurser) som styr organiserandet på arbetsplatsen och hur de bidrar till hur chefer och medarbetare har det.

Avhandlingen undersöker och utvecklar ett nytt sätt att bedöma organisatorisk arbetsmiljö. Ansatsen sätter framförallt fokus på hur organiserandet av verksamheten bidrar till förmågan att göra ett väl utfört arbete (se kapitel 14) och, inte minst viktigt, hur organiserandet bidrar till förmågan hos var och en att ta ställning till vad som är ett väl utfört arbete – vad som vore klokt att göra – i varje given situation.

Enkelt uttryckt uppmärksammar ansatsen frustration hos chefer och medarbetare över ett organiserande som försvårar för dem att göra ett väl utfört arbete. Frustrationen skiljer sig från stress på grund av arbetsbelastning. Inte alltid så mycket i konsekvenser för den enskilde men i vilka åtgärder som blir relevanta för att komma till rätta med problemen. Om man inte skiljer på frustration på grund av dålig organisering och stress på grund av arbetsbelastning riskerar man att lägga tid och resurser på att lösa fel problem (se bl a kapitel 10 och 15, se även kap 13)

Förutom en presentation av modellen (kapitel 6-10) finns även tre olika arbetsmaterial som bilagor: Diskursiv skyddsrond I, Diskursiv skyddsrond II samt Bedömningsmall. Arbetsmaterialen är utvecklade för att underlätta spridning och tillämpning av såväl modell som resultat. Du behöver inte kunna något om diskurser för att använda dem (i alla fall inte de båda skyddsronderna).

Använder du något av arbetsmaterialen?
Hör gärna av dig med feedback!

Jag kallar det arbetsmaterial av två skäl. Dels för att det är meningen att man ska kunna arbeta med materialen, dels för att de är under ständig utveckling. Hör gärna av dig med dina erfarenheter av att arbeta med materialen, frågeställningar som dyker upp eller liknande så kan du också bidra till att utveckla materialet. Enklast är att maila mig på: lisbeth.ryden@ellerr.se.